1. Adatkezelési tájékoztató - nyereményjáték
2. Adatkezelési tájékoztató - direkt marketing

1. Adatkezelési tájékoztató - nyereményjáték

Tájékoztató a Zepter Ungarn Kft. által végzett nyereményjáték és direkt marketing célú adatkezeléshez:

Nyereményjáték célú adatkezelés

Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Zepter”.).

Adatvédelmi tisztviselő:  Név: dr. Kovács Krisztián Attila E-mail: adat@zepter.hu

Zepter által történő adatfelvétel esetén az adatokat harmadik országba nem továbbítja. Zepter feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja: a Zepter által online vagy offline szervezett nyereményjáték nyilvántartása, játékosok megkülönböztetése, kapcsolattartás, nyereményjáték feltételek ellenőrzése, nyeremények átadása, elszámolás nyereményadóval.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre (adatkategóriák): telefonszám, e-mail cím, irányítószám,  név, nyertes címe

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a nyereményjáték befejezését követő 5 év (elévülés) + 60 nap.

A nyereményjáték lebonyolítója: Zepter Ungarn Kft.

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. A nyereményjáték befejezését megelőzően visszavont hozzájárulás egyúttal a nyereményjátékban történő részvételt is megszünteti.

Érintett jogai:

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésére a Zepter https://www.zeptermagazin.hu/wp-content/uploads/2018/05/Zepter-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat.pdf oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.

A jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárulásomat adom az adataim jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti felhasználáshoz.

2. Adatkezelési tájékoztató - direkt marketing

Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Zepter”.).

Adatvédelmi tisztviselő:  Név: dr. Kovács Krisztián Attila E-mail: adat@zepter.hu

Zepter által történő adatfelvétel esetén az adatokat harmadik országba nem továbbítja. Zepter feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja: Új és /vagy régi Zepter termékekkel kapcsolatos vásárlási információk, ajánlatok küldése, termékbemutatóra történő invitálás,  vásárlási szokások elemzése, promóciós cél, nyereményjátékokról tájékoztatás; kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, vásárlói élmény javítása, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése, közvetlen személyes megkeresés értékesítői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás közlése céljából, közvetlen személyes megkeresés terméktájékoztatás és/vagy ajánlat közlése céljából.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre (adatkategóriák): telefonszám, e-mail cím, irányítószám, név,

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 év + 60 nap.

A direkt marketing alapú adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Címzettek:

Zepter kereskedők – minden olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet illetve természetes személy, aki vagy amely Zepterrel érvényes kereskedői megbízást kötött, a megbízás teljesítése alatt.

Érintett jogai:

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésére a Zepter https://www.zeptermagazin.hu/wp-content/uploads/2018/05/Zepter-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat.pdf oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.

Alulírott a tájékoztatást elolvastam, megértettem, melynek megtörténtét aláírásommal igazolom, egyúttal kijelentem, hogy a fentieknek megfelelően járulok hozzá a direkt marketing adatkezeléshez.

A jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárulásomat adom az adataim jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti felhasználáshoz.