Tájékoztató a Zepter Ungarn Kft. által végzett hírlevél célú adatkezeléshez:

Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft., 1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Adatkezelő”. Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra sor kerül. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama: Adatkezelés célja: Hírlevél küldése. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – Önkéntes hozzájárulás; Adatkezelés célja: Új és /vagy régi Zepter termékekkel kapcsolatos vásárlási információk rendszeres elektronikus levélben történő kiküldése, ajánlatok küldése, termékbemutatóra történő invitálás, promóciós cél, nyereményjátékról tájékoztatás; kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése. Adatkategória: teljes név, e-mail cím. Adatkezelés időtartama: visszavonásig (hírlevélről történő leiratkozás).

Adatátadás. Adatkezelő feldolgozás céljából átadhatja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Adatfeldolgozó: Adatkezelő munkatársai és/vagy kereskedői végzik a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos tevékenységeket. Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett Adatfeldolgozó a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozó. Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig Adatkezelő valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljeskörűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan mely csoport tag részére adott át személyes  adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.

Adatfeldolgozók:

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

512 Means St., Suite 404

Atlanta, Georgia- 30318

A Privacy Shield (www.privacyshield.com) egyezmény értelmében a regisztrált tagok felé továbbítható személyes adat, amennyiben az nem EU-s tagország.

A MailChimp a kiküldött emailekbe található linkeket (hivatkozásokat) mérőkóddal látja el annak érdekében, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az emailekben. A mérés célja, hogy ismert legyen az Adatkezelő előtt a kiküldött emailek felhasználása, felhasználási szokások és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával az érintett felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjon küldeni.

Önkéntes hozzájárulás: A jelen adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Érintett jogai: Ön jogosult kérelmezni Önre vonatkozóan: Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu;

Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó. Az adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő http://www.zeptermagazin.hu/adatvedelem/ honlapján, székhelyén valamint egyébként a kereskedő munkatársaknál, megbízottaknál minden esetben elérhető.