ÖN MITŐL FÉLTI
AZ EGÉSZSÉGÉT?

Töltse ki kérdőívünket és nyerjen!

Játékszabályzat

Játékszabályzat

I. Definíciók

1. A Játék

Zepter Ungarn Kft. „Ön mitől félti az egészségét?” sorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

2. A Játék szervezői és közreműködője:

A Játék szervezője a Zepter Ungarn Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 191.; Cégj.szám: 01 09 076039; Adószám: 10537361-2-41), továbbiakban Szervező.

A Játék közreműködője: Kereskedelmi Marketing Trendek Kft (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19.; adószám: 14853988-2-41), továbbiakban Közreműködő.

3. Játékban résztvevő személyek:

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

1. a Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

2. Szervezők és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;

3. akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjátékszabályzat megsértése miatt kizártak.

II. Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2018. december 10-én 01:00:00 órakor kezdődik és 2019. június 23-án 23:59:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

III. Nyereményjáték menete

Regisztráció:

Akik a www.egeszsegesvagyok.hu honlapon oly módon regisztrálnak, hogy kitöltik az „Ön mitől félti az egészségét?” kérdőívet, és ezen regisztrációs ablakban vezetéknevük, keresztnevük, email címük, telefonszámuk, és irányítószámuk megadásával egyidejűleg regisztrálnak, nyereménysorsoláson vesznek részt.

A regisztráció díjmentes.

A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

A Játékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, megjelölése.

A Játék résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes.

A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves avagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki: 1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és 2. a www.egeszsegesvagyok.hu weboldalon valós adatait adja meg, és 3. a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

IV. A sorsolás

A sorsolás kézi módszerrel történik, melynek során az V. pontban részletezett tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2019. június 26-án 11:00 órakor a Szervező székhelyén (1138 Budapest, Váci út 191.)

A Szervezők a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak minden nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

A Szervezők a sorsolást követően a nyerteseket e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül.

A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a www.egeszsegesvagyok.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg.

A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt. 

V. Nyeremények

1. díj azaz a Főnyeremény: BIOPTRON MedAll 379.900 Ft értékben

2. díj: Philip Zepter Secret Desire női karóra 208.000 Ft értékben

3. díj: Zepter Wok 94.400 Ft értékben

4. díj: MixSy robotgép 61.900 Ft értékben

5. díj: Zepur kozmetikai család 44.800 Ft értékben

VI. Nyeremény átvétele

A sorsolás során egy Játékos legfeljebb egy tárgynyeremény megnyerésére jogosult.

A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre nem váltható át.

A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

VII. Egyéb rendelkezések:

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

VIII. Adatkezeléshez hozzájárulás:

A Játékban való részvétel önkéntes. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

A Nyereményjátékba történő regisztrációval a játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Zepter Ungarn Kft. adatkezelési nyilatkozatának elfogadásához, mely a GDPR rendelkezések értelmében tartalmazza a felhasználás módját, gyakoriságát és idejét.

A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők az www.egeszsegesvagyok.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az info@egeszsegesvagyok.hu e-mail címen.

Budapest, 2018.12.10.

Szervező